Passend onderwijs

Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind onderwijs krijgt dat bij deze leerling past. En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. Passend onderwijs wil daarom het liefst dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool. Natuurlijk blijft het speciaal (basis)onderwijs bestaan, maar als passend onderwijs goed werkt, hoeven daar minder leerlingen naartoe. Een ander belangrijk doel van passend onderwijs is: zorgen dat er geen leerlingen meer thuiszitten!

Om passend onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven, is de Dubbelster aangesloten bij het samenwerkingsverband De Eem.
Voor meer informatie: zie www.swvdeeem.nl

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel van De Dubbelster te bekijken.

De vormgeving van Passend Onderwijs op De Dubbelster

In 1999 is De Dubbelster begonnen met de ontwikkeling van “Adaptief Onderwijs”. Adaptief onderwijs wil zeggen, dat je het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afstemt op de leerlingen. We zijn o.a. gaan werken met zelfstandig werken, dag- en weektaken, het inzetten van de instructietafel, waar leerlingen extra instructie/begeleiding van hun eigen leerkracht of stagiaire krijgen. De intern begeleider begeleidt en coördineert de leerlingenzorg. Teamleden volgden scholing op hun individuele leervragen.  

In 2006 koos het team om verder de diepte in te gaan door in te stappen in het project “Afstemming”, waarvoor het samenwerkingsverband (NIS) middelen beschikbaar stelde. Aansluitend hierop werd in 2008 gestart met de invoering van “De 1-Zorgroute”, een systeem waarbij alle leerlingen in kaart worden gebracht inclusief hun onderwijsbehoeften. De Dubbelster behoorde hierdoor tot de voorlopers in het proces. “Afstemming” en de invoering van “de 1-Zorgroute” zijn ontwikkelingen op De Dubbelster in het kader van Passend onderwijs.

Inhoud van het project “Afstemming”

De basisgedachte: wat heeft deze leerkracht met dit kind, met deze ouders, in deze groep kinderen, op deze school nodig om op een verantwoorde manier om te gaan met verschillen? Dit vraagt om een dynamische manier van kijken, naar een manier die meer denkt in termen van onderwijskansen dan van onderwijsgebreken. Een veelgebruikte term hiervoor is “onderwijsbehoeften”. Afstemmen op kinderen vergt een handelingsgerichte aanpak door de leerkracht, maar ook door externe begeleiders.
Om een goed beeld te krijgen van alle leerlingen van een groep wordt er met groepsoverzichten en groepsplannen gewerkt, waarbij wij gebruik maken van de systematiek van Handelingsgericht Werken. 

Werkwijze

Het schooljaar wordt verdeeld in 2 periodes m.b.t. de rapporten.

Wat doet de leerkracht o.a.

 - Toetsen afnemen (methodegebonden toetsen en CITO)
 - Groepsoverzicht met daarin gegevens van ieder kind individueel beschrijven. Zoals: kindkenmerken (hoe leert een kind gemakkelijk, waar is een kind goed in, wat vindt een kind leuk, werkhouding, zelfstandigheid), thuissituatie (welke ondersteuning kan thuis gegeven worden). Deze informatie wordt verkregen door observaties, gesprekken met vorige leerkrachten, het kind en de ouders.
 - Per groep een plan van aanpak maken (groepsplan), waarin de hele groep in max. 3 subgroepen onderverdeeld is. Hierbij wordt de informatie uit het groepsoverzicht verwerkt.
 - Maximaal 1 of 2 kinderen kunnen een individuele aanpak (individueel handelingsplan) krijgen.
 - Voor kinderen met een diagnose wordt een individueel jaarhandelingsplan opgesteld.
 - Gesprekken met ouders vinden plaats binnen de reguliere gespreksmomenten (rapportage) en indien nodig op een extra moment (plusrapportage).
 - Uitvoeren plan van aanpak in de groep.
 - Aan het einde van de periodes worden plannen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
 - De leerkracht neemt deel aan teamscholing of individuele scholing teneinde competenties te ontwikkelen.

Wat doet de intern begeleider o.a.

 - Verzorgt de benodigde formulieren, die leerkrachten nodig hebben voor hun        groepsadministratie
 - Bespreekt de groepsoverzichten, groepsplannen en individuele handelingsplannen met de leerkrachten
 - Ondersteunt de leerkrachten bij opstellen plannen en coacht waar nodig bij de uitvoering ervan
 - Bewaakt de processen rond het onderwijs aan de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 - Is aanwezig bij oudergesprekken, indien er sprake is van extra begeleiding van kinderen
 - Schakelt externe ondersteuning in als de school vragen heeft omtrent de begeleiding van kinderen die intern niet beantwoord kunnen worden
 - Is contactpersoon tussen de diverse externe organisaties en school
 - Volgt scholing om de ontwikkelingen op schoolniveau te kunnen begeleiden
 - Neemt deel aan netwerkbijeenkomsten om op het niveau van het samenwerkingsverband de school te vertegenwoordigen en kennis te delen

Onderwijs is een dynamisch vak. De maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Kinderen van nu vragen andere dingen dan kinderen van 30 jaar geleden. Dat betekent, dat leerkrachten zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen om te kunnen afstemmen op kinderen. Life long learning is dan ook een term, die wereldwijd steeds meer betekenis krijgt. De Dubbelster streeft ernaar om binnen haar mogelijkheden leerkrachten zoveel mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, zodat het onderwijs aan onze leerlingen op een kwalitatief hoog niveau kan blijven.

Meer weten over de ontwikkeling van Passend onderwijs in onze regio?
Kijk dan op de website van ons samenwerkingsverband: www.swvdeeem.nl.
Ook de algemene website biedt u veel informatie: www.passendonderwijs.nl.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl