Leerlingen Advies Team (LAT)
 

Het leerlingen advies team van 2022-2023
Masha, Arda, Tim, Djenna-Amber, Pelle en Arghad


Vergaderdata en verslag
De vergaderdata en verslagen hangen op het prikbord in school.

Beleid LAT
Doel van het leerlingen advies team
De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. 
Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 
Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen. 
Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen. 
De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen. 
Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen. 
De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 
Bevorderen van actief burgerschap. 
Wat verstaan we onder een leerlingen advies team?
Een leerlingen advies team is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.

In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.  

Opzet en organisatie van een leerlingen advies team
Elke leerling kan zich kandidaat stellen. 
Het team wordt zo samengesteld dat alle groepen in de LAT zijn vertegenwoordigd; uit elke groep 3 leerlingen, zodat er 6 leerlingen zitting hebben in het LAT.
Ieder jaar worden de verkiezingen in oktober georganiseerd. Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 moeten hun stem uitbrengen nadat de kandidaten zich, met hun beweegredenen om de groep te vertegenwoordigen, hebben gepresenteerd. De stemming gebeurt geheim.
De gekozen leerling blijft het gehele schooljaar in het leerlingenadviesteam. De leerlingen van het LAT krijgen in het eerste overleg van de directeur van de school uitleg over hun taken en verantwoordelijkheden. De directeur woont de vergaderingen bij.
De leerlingen vergaderen onder schooltijd; deze data worden ingepland. De school stelt daarvoor een ruimte beschikbaar. Ze kunnen voor hun werkzaamheden gebruik maken van de telefoon, een computer en de kopieerapparatuur van de school.
Het Leerlingenadviesteam vergadert ongeveer elke 4-6 weken. Het LAT zorgt zelf voor het notuleren van de vergadering. 
Taken en bevoegdheden van het leerlingenadviesteam
Het leerlingenadviesteam kan advies geven aan de school of voorstellen iets te gaan organiseren. Er is wel steeds toestemming van de school nodig.

Het team brengt de andere leerlingen (liefst schriftelijk of via een aankondiging in de groep) op de hoogte van wat ze doet. Het leerlingenadviesteam mag bij de school ook informatie vragen over de zaken die met de school te maken hebben.

Het leerlingenadviesteam mag ook de MR en/of OR van de school om hulp vragen.

Na elke bijeenkomst van het leerlingenadviesteam wordt een kort verslag gemaakt, waarin de besproken punten, voorstellen, afspraken e.d. staan, dat wordt verspreid onder de teamleden en leerkrachten. De notulen worden ter inzage gehangen in de groepen 5 t/m 8. Punten uit het verslag kunnen bij het eerstvolgende team- of bouwoverleg  worden besproken, waarna de leerkrachten eventuele besluiten nemen. 

Leden van het leerlingenadviesteam kunnen ook gevraagd worden voor het assisteren bij speciale activiteiten, zoals jureren bij de Voorleeswedstrijd en helpen bij rondleidingen voor nieuwe ouders.

Wat kan zoal op de agenda van de leerlingen advies team komen?
Het leerlingenadviesteam is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. Het leerlingenadviesteam luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast kan de school (directie, leerkrachten, werkgroepen , oudergroepen zoals OR en MR en ketenpartners zoals Ska of BOK) agendapunten inbrengen.

Het leerlingenadviesteam moet actief aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren.  Het leerlingenadviesteam moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen aan de orde moeten komen.

Thema’s voor het leerlingenadviesteam kunnen bijv. zijn:

praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen; 
punten in het kader van internationalisering aanpakken
een (gedeelte van een) schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) helpen organiseren
keuze voor een goed doel bij bijv. sponsorloop of vossenjacht
advies bij de organisatie van de schoolreis
de sfeer op school bespreken en verbeteren
de manier van lesgeven bespreken (wat wordt gewaardeerd, wat mag minder?)
bevindingen bij het gebruik van lesmethodes 
het gebruik (en evt. inrichting) van de buitenspeelruimte
initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten
Het leerlingenadviesteam neemt geen individuele personen als onderwerp van gesprek.

De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder