Passend onderwijs

Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind onderwijs krijgt dat bij deze leerling past. En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van, kind (en ouders) en school wat het beste onderwijsaanbod
is. Lukt dat niet? Dan biedt het samenwerkingsverband de Eem, waarbij de Dubbelster is aangesloten, hulp bij passend onderwijs.
In dit document leest u meer informatie over de opzet van SWV de Eem.

Voor meer informatie: zie www.swvdeeem.nl

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel van De Dubbelster te bekijken.

Afstemming via handelingsgericht werken

Het schooljaar wordt verdeeld in 2 periodes m.b.t. de rapporten. Deze twee periodes zijn weer verdeeld in 2 kleinere cycli, zodat de ontwikkeling van onze leerlingen op de voet wordt gemonitord en aangestuurd.
We werken volgens de systematiek van Handelingsgericht Werken. 

Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast.
HGW gaat uit van zeven principes:
 1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd en uitdaging.
 2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft.
 3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs passend maken.
 4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als een leerkracht een negatief beeld heeft van de leerling, dan zie hij vaak alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer mogelijkheden om het probleem op te lossen.
 5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan.
 6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-cyclus (zie hieronder). Ze worden SMARTI (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden en inspirerend) geformuleerd.
 7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer.
De HGW-cyclus

Deze cyclus is een hulpmiddel om de zorg op groepsniveau en individueel concreet te maken. Op groepsniveau benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep in een groepsplan. De leerkracht doet dit ook op individueel niveau voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Deze cyclus kent vier fasen:

 1. Signaleren. Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
 2. Analyseren. Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 3. Plannen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan opstellen.
 4. Realiseren. Het groepsplan in de praktijk uitvoeren.

Onderwijs is een dynamisch vak. De maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Kinderen van nu vragen andere dingen dan kinderen van 20 jaar geleden. Dat betekent, dat leerkrachten zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen om te kunnen afstemmen op kinderen. Life long learning is dan ook een term, die wereldwijd steeds meer betekenis krijgt. De Dubbelster streeft ernaar om binnen haar mogelijkheden leerkrachten zoveel mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, zodat het onderwijs aan onze leerlingen op een kwalitatief hoog niveau kan blijven.

Meer weten over de ontwikkeling van Passend onderwijs in onze regio?
Kijk dan op de website van ons samenwerkingsverband: www.swvdeeem.nl.
Ook de algemene website biedt u veel informatie: www.passendonderwijs.nl.

De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder