Verwijsindex risicojongeren

Het kan voorkomen dat er gedurende de schoolloopbaan van uw kind zorgen ontstaan. Bijvoorbeeld: zorgen over de leerprestaties of het gedrag. Indien er zorgen zijn, bespreken we die binnen onze interne zorgstructuur en natuurlijk met u als ouder. Een hulpmiddel binnen onze zorgstructuur is de Verwijsindex (VIR). De verwijsindex is een hulpmiddel voor school (en ouders) om bij zorgen bij een kind, snel contact te kunnen leggen met eventuele overige betrokkenen.

Vanaf 2011 kunnen de interne begeleiders van onze school gebruik maken van de Verwijsindex.

Wat is de Verwijsindex?

De VIR is een landelijke internetapplicatie waarin een professional een jeugdige (0 tot 23 jaar) kan registreren als hij/zij redelijkerwijs vermoedt dat de jeugdige een risico loopt in zijn lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling naar volwassenheid.

Waarom de Verwijsindex?

De verwijsindex is er in de eerste plaats om de hulpverlening aan jeugdigen te verbeteren. Vaak zijn meerdere instanties, uit verschillende disciplines en gemeenten bij een bepaalde jongere betrokken. Voor een goede hulpverlening is het van belang dat zij dit in een vroeg stadium van elkaar weten. Ze kunnen dan informatie uitwisselen en hun krachten bundelen om de jongere te helpen. De verwijsindex doet dit door hulpverleners die met dezelfde kinderen werken en waar zorgen over zijn zo vroeg mogelijk met elkaar in contact te brengen. Natuurlijk zult u daar als ouder van op de hoogte zijn en daar waar mogelijk bij betrokken worden.

Welke gegevens?

In de verwijsindex wordt alleen geregistreerd dát er een melding is gedaan. De aard van de melding en behandeling worden in de verwijsindex niet bijgehouden. Die informatie blijft in het dossier van de desbetreffende hulpverlener. Een signaal in de Verwijsindex omvat daarom alleen:
 - identificatiegegevens van de jongere (aan de hand van het burgerservicenummer);
 - identificatiegegevens van de meldende instantie;
 - datum van de melding;
 - contactgegevens van de meldende instantie.

Privacy

Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat met de gegevens in de verwijsindex zorgvuldig wordt omgegaan. Door een aantal maatregelen wordt dit gewaarborgd. Denk hierbij aan een wettelijke grondslag voor het gebruik van de verwijsindex op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), een adequaat niveau van beveiliging en het zorgvuldig vastleggen van gegevens over transacties en mutaties in de gegevens.

Welke rechten heeft de jeugdige?

De jeugdige en zijn of haar ouders worden geïnformeerd over signalen in de verwijsindex. Als de ouders of jeugdige dat willen, mogen zij de geregistreerde gegevens inzien. Zij kunnen bezwaar aantekenen tegen opname in de verwijsindex. Hiervoor dienen ouders of jeugdige een schriftelijk bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders in de gemeente waarin zij wonen.

Kijk voor meer informatie op www.samenwerkenvoordejeugd.nl
De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder