Samenwerkings-verband De Eem

Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is de vereniging van 32 samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg.

SWV de Eem biedt hulp en ondersteuning bij specifieke problematiek rond de ontwikkeling van leerlingen. De school en de ouders bepalen samen in lijn van de mogelijkheden van kind (en ouders) en school wat het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij het vinden van een passende plek.

Een passend onderwijsaanbod voor elk kind

SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Het zal scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind op school. De onderwijsondersteuner speelt hierbij een centrale rol.

De komende jaren wil SWV de Eem, samen met de scholen en ouders, dit bereiken door:
 - een stevig fundament in het regulier onderwijs middels de
basisondersteuning;
 - een duidelijke ondersteuningsroute in de regio;
 - efficiënte en gerichte toewijzing van extra onderwijsondersteuning;
 - een dekkend netwerk aan voorzieningen in regio de Eem;
 - een open en transparante samenwerking met ouders en verzorgers;
 - samenwerking met ketenpartners en goede afstemming van verantwoordelijkheid.

Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders

SWV De Eem heeft voor ouders een Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders ingericht. Bij dit Informatiepunt kunnen ouders terecht met alle vragen die zij hebben over Passend Onderwijs in deze regio.

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan kan daarin worden meegezocht naar een oplossing door:

- objectieve informatie te geven
- mee te denken
- naar juiste personen of instanties te verwijzen

Het Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 033 - 7601191
maandag middag van: 13.30 – 16.00 uur
donderdagochtend van: 09.00 - 12.00 uur

Verder kunnen ouders het Informatiepunt bereiken via mail: info@swvdeeem.nl

Schoolgebonden Ondersteuningsteams

Indien er extra ondersteuning nodig is voor uw kind werken wij als school in Amersfoort met het Schoolgebonden Ondersteuningsteam.

Samenstelling van de ondersteuningsteams:

 - ouder(s) / verzorgers;
 - leerkracht;
 - intern begeleider;
 - onderwijsondersteuner van SWV de Eem;
 - medewerker van het wijkteam;
 - eventueel andere reeds bij het kind of het gezin betrokkenen

Doel van de ondersteuningsteams is:

 - korte lijnen en snel overleg van direct betrokkenen, met goede monitoring;
 - het ontwerpen en realiseren van een aanpak die past bij wat er nodig is, zowel binnen het onderwijs als in de thuissituatie

Wie roept het ondersteuningsteam bij elkaar ?

De IB-er neemt, met toestemming van ouders, het initiatief om (een deel van) het ondersteuningsteam bij elkaar te roepen wanneer er belemmeringen worden gesignaleerd in de ontwikkeling van een kind.
De ondersteuningsvraag aan SWV de Eem geldt als startinformatie voor het ondersteuningsteam. Ouders tekenen tijdens het startgesprek een toestemmingsformulier als zij akkoord gaan met de voorgestelde werkafspraken.

Taken van het ondersteuningsteam:

De ouders / verzorgers zijn als eerst verantwoordelijken en ervaringsdeskundigen betrokken.
De leerkracht is de ervaringsdeskundige vanuit school en heeft een signalerende en informatieve taak.
De intern begeleider is contactpersoon van de school en neemt binnen de school de regie wanneer een plan van aanpak is geformuleerd.

De onderwijsondersteuner legt de verbinding met alles wat er mogelijk is aan bovenschoolse onderwijsondersteuning in de regio.
De wijkteammedewerker doet hetzelfde m.b.t. de zorg. Deze neemt de regie wanneer er een plan van aanpak voor zorg is geformuleerd en blijft contactpersoon voor andere reeds bij het kind of het gezin betrokken mensen / hulpverleners.

Opdracht van het ondersteuningsteam:

De opdracht van het ondersteuningsteam is het komen tot ‘één gezin, één plan’; dit uitvoeren en evalueren. Er wordt oplossingsgericht gewerkt, vanuit de principes van Handelingsgericht Werken (HGW).

Wij geloven in de kracht van schoolgebonden ondersteuningsteams omdat het een samenwerkingsmodel is tussen school, ouders en wijkteam. Met korte lijnen en snel overleg tussen mensen die de kinderen elke dag zien; in een omgeving waar de kinderen spelen, leren en wonen. Naast snel overleg kunnen we in gezamenlijkheid (school- ouders–wijkteam) een plan realiseren dat past bij wat er voor het kind nodig is.
De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder