Oudervereniging

De Dubbelster beschikt over een Oudervereniging (OV). De OV is opgericht in 2007 met als hoofddoel het organiseren van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) op de Dubbelster. De Tussen Schoolse Opvang is door de invoering van het continuerooster met ingang van het schooljaar 2016-2017 komen te vervallen waardoor de OV nu alleen nog verantwoordelijk voor het innen en beheren van de Ouderbijdrage. De OV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en legt op de jaarlijkse Ouderavond verantwoording af aan de ouders over beleid en over financiën. Deze wordt meestal gehouden in oktober/november.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende ouders:
 - Wim van Druenen – voorzitter
 - John de Graaff – penningmeester
 - Isabelle Luit - Van der Wijk - secretaris

Ouderbijdrage

De school organiseert in samenwerking met de ouders jaarlijks allerlei niet lesgebonden en buitenschoolse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag, etc. Het is leuk voor de kinderen, ze beleven altijd veel plezier aan deze activiteiten. En de ouders worden op deze manier ook betrokken bij de school. Daarnaast is er elk jaar voor de groepen 1 t/m 7 een schoolreisje. Om de kosten te kunnen voldoen die dit soort activiteiten met zich meebrengen, vragen we van de ouders jaarlijks een financiële bijdrage. Deze Ouderbijdrage bestaat uit een verplicht (€ 30,-) en een vrijwillig deel (€20,-) (bedragen voor het schooljaar 2017-2018). De ouderbijdrage wordt zo nodig jaarlijks (medio november) aangepast. Wordt de verplichte bijdrage niet betaald dan wordt uw kind uitgesloten van deelname.

Bijdrage afscheid groep 8

Groep 8 gaat niet op schoolreis, maar heeft een aantal activiteiten in het teken van het afscheid van de Dubbelster: de musical, de eindavond en het kamp. Aangezien de verplichte bijdrage van € 30,- niet voldoende is om alle kosten te dekken geldt voor groep 8 nog een extra bijdrage. Deze extra bijdrage bedraagt € 80,- (bedrag schooljaar 2014-2015), in totaal dus € 110,- Deze rekening hiervan ontvangt u in april.

De betaling

De rekening voor de Ouderbijdrage ontvangt u in het najaar. Deze rekening wordt aan uw (oudste) kind meegegeven. U wordt verzocht de rekening binnen 14 dagen te betalen door overmaking op IBAN: NL69 INGB0004193155 van de OuderVereniging.

Als betaling in een keer problemen oplevert is het mogelijk de bijdrage in maximaal vier termijnen te betalen, dit uitsluitend nadat dit afgestemd met de penningmeester.

Ook kan bij de gemeente subsidie worden aangevraagd voor bepaalde activiteiten, indien uw inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens valt. Hierover kunt u rechtstreeks bij de afdeling sociale zaken van de gemeente (tel.: 033-4695511) informatie inwinnen. U moet dan vragen naar de regeling “Sociale Participatie”.

Bij de Stichting Leergeld (een particulier initiatief) kan eveneens een vergoeding worden aangevraagd voor de ouderbijdrage en ook voor andere kosten die u voor uw kinderen maakt. Vergoeding vindt alleen plaats als uw inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens valt. Informatie over de regeling kunt u krijgen bij de Stichting Leergeld, tel. 06-470 794 00.

Houdt u in de gaten dat u zelf verantwoordelijk blijft voor betaling van de ouderbijdrage.

Contact:

Oudervereniging algemeen: bestuur@ovdubbelster.nl
Penningmeester: penningmeester@ovdubbelster.nl
De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Twitter. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 


Stichting

OBS de Dubbelster is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies voor je doet?

Lees verder