Financiële ondersteuning voor uw kind

Ouders kunnen in voorkomende situaties een beroep doen op het Jeugdsportfonds of Stichting Leergeld. Hieronder de informatie van beide organisaties:

Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Wie komen in aanmerking?

Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Het kan voorkomen dat een gemeente niet aangesloten is bij Jeugdsportfonds en er andere mogelijkheden voor een bijdrage vanuit de gemeente zijn. Deze informatie is te vinden op de website van de gemeente waar u woont.

Wat is het bedrag?

Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225. Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaald de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn.

Welke sporten?

Wij vergoeden alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF.
 - Balsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal)
 - Verdedigingsport (Judo, karate, div. verdedigingssporten, boksen)
 - Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen)
 - Racketsport (tennis, badminton, squash)
 - Overige (turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen)

Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

Hoe een aanvraag indienen?

Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen.

Wilt u als ouder/verzorger een aanvraag voor uw kind indienen, neem dan in uw eigen omgeving contact op met een van bovengenoemde professionals. Zij zijn al intermediair van Jeugdsportfonds of kunnen zich via deze website aanmelden als intermediair en een aanvraag voor uw kind indienen.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Amersfoort biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Stichting Leergeld hanteert een duidelijke werkwijze: de Leergeldformule. Deze bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie

Gezinnen die Stichting Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door een goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediair. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de behoefte aan hulp geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.

Stap 2: Bemiddeling

Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van andere, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Indien nodig, ondersteunt Stichting Leergeld bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Stap 3: Financieel vangnet

Wanneer er geen of onvoldoende voorzieningen zijn waarop voor het betreffende kind een beroep kan worden gedaan, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan club of school. Het criterium hierbij is altijd dat de hulp bijdraagt aan het voorkomen van sociale uitsluiting.

Stap 4: Follow-up en nazorg

Na afhandeling van de aanvragen die bij Stichting Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

Meer informatie over Sichting Leergeld en de aanmeldingsprocedure vindt u op de website: www.leergeldamersfoort.nl
De Dubbelster, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

OBS De Dubbelster
Weergang 2
3823 BV  AMERSFOORT
Telefoon 033 - 4563757


Plan route

Volg ons

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. Hier posten we regelmatig berichten over de activiteiten op school. 

Stichting

OBS de Dubbelster  is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl 


Lees verder